Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2006. — Вып. 11

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2006 Вып. № 11Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2006. — Вып. 11. Древности Беларуси в системе межкультурных связей

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — часопіс, перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, што выдаецца з 1957 г. Выпуск 11 МАБа (2006 г.) змяшчае публікацыі новых матэрыялаў з раскопак помнікаў неаліту, жалезнага веку і сярэднявечча, уключаючы эпоху позняга сярэднявечча — перыяд Вялікага княства Літоўскага — на тэрыторыі Беларусі і сумежных тэрыторый. Змешчаны артыкулы і матэрыялы І.М. Язэпенкі, М.Г. Гусакова, П.Ф. Лысенкі, Дз.У. Дука, А.В. Вайцяховіча, В.А. Емяльянчык, Ю.А. Заяца, В.У. Мядзведзевай, В.М. Ляўко і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест выпуска:

СТАТЬИ
Гусаков М.Г. История римского центуриона, побывавшего на Балтике. К вопросу о степени нашего доверия к письменным источникам древних авторов
Рассадзін С.Я. Гербы трох вялікіх княстваў
МАТЕРИАЛЫ
Язэпенка І.М. Паселішча эпохі неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку Борак Семінаўскі (вынікі даследаванняў 2000 і 2001 гадоў)
Гусаков М.Г. О раннем этапе дьяковской культуры на Верхней Волге. (К вопросу о времени появления дьяковской культуры на Верхней Волге)
Дубицкая Н.Н. Исследования городища у д. Красная Горка Жлобинского района Гомельской области
Кулаков В.И., Скворцов К.Н. Результаты исследования грунтового могильника Lauth — Б. Исаково в 2003 г.: раскоп XIII Nord
Юрковец Ю.В. Керамика с Гольшанского археологического комплекса
Лысенко П.Ф. История исследования археологических памятников на территории расселения дреговичей
Вайцяховіч А.В. Курганны могільнік каля вёскі Новыя Валосавічы Лепельскага раёна
Дук Д.У. Археалагічная разведка на Запалоцкім пасадзе Полацка ў 2003 г.
Заяц Ю.А. Археологические памятники Менской земли (курганные могильники и селища) в верхнем течении рек Птичь и Свислочь
Кізюкевіч Н.А., Юркавец Ю.В. Старажытны Турыйск (па матэрыялах раскопак 1960–1962 гг.)
Мядзведзева В.У. Да пытання аб адной групе рогавых вырабаў
Ганецкая І. Геральдычная кафля Глускага замка
Клімаў М.В. Манетныя скарбы XVI ст. з мікрарэгіёна Лучна
Коваленко Д.А. Материальная культура Несвижа XVI–XVIII вв.
Левко О.Н. Изучение Шкловского замка второй половины XVI–первой половины XVIII в.
Маркович Л.Г. Изучение селища у деревни Старый Шклов в 2005 г.
АРХЕОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ НАУКИ
Емельянчик О.А. Новые подходы в палеоантропологии: изучение анемического стресса в ископаемых популяциях с территории Беларуси
ЗАМЕТКИ
Рассадин Я.С. Числа, от единицы до десятка, на грузике из городища милоградской культуры Присно II
Юркавец Ю.В. Гарадзішча ля в. Шадзінцы Гродзенскага раёна