Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі 1997Кніга: Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Полацк: Полацкі гісторыка культурны музей-запаведнік, ПДУ, 1998. — 342 с.; іл.

Характарыстыка: У 1987 г. у Полацку з нагоды яго 1125-годдзя прайшла навуковая канферэнцыя. З таго часу канферэнцыя «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» праводзіцца кожныя пяць гадоў. Трэцяя канферэнцыя, што адбылася ў 1997 г., была прысвечана 1135-годдзю Полацка і арганізавана Полацкім гісторыка-культурным запаведнікам і Полацкім дзяржаўным універсітэтам. У зборніку публікуюцца даклады Л. Аляксеева аб княжацкім будаўніцтве полацкіх князёў ХІ–ХІІ стст., С. Александровіча аб вайсковай картаграфіі ВКЛ XVII ст., В. Вароніна аб мяшчанскім землеўладанні ў Полацкім ваяводстве ў першай палове XVI ст., М. Гардзеева аб Полацкіх магістрацкіх кнігах другой паловы XVII ст., С. Дзярновіча аб нарманскай прысутнасці ў Полацку ў ІХ–ХІІ стст., Л. Дучыц аб познесярэднявечных могільніках Полаччыны, В. Емяльянчык аб антрапалагічных аспектах славянізацыі Беларускага Падзвіння, А. Жлуткі аб хрысціянізацыя Лівоніі і рэлігійнай сітуацыі ў Полацкіх уладаннях у канцы XII — пачатку XIII ст., І. Марзалюка аб адміністрацыйна-тэрытарыяльнай прыналежнасці і сацыяльным статусе Магілева ў ХІІ–ХІІІ стст., В. Пуцко аб стылістычных праблемах фрэсак Спаса-Праабражэнскага сабора ў Полацку, Г. Сагановіча аб захопе Полацка Іванам IV паводле нямецкіх «лятучых лісткоў» 1563 г., С. Тарасава аб тапаграфіі Полацка ІХ–ХІ стст., А. Янушкевіча аб размяшчэнні і шчыльнасці насельніцтва Полацкай зямлі ў другой палове XVI ст. і матэрыялы шэрагу іншых даследчыкаў.

На сайце таксама маюцца зборнікі тэзісаў і артыкулаў канферэнцый «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» 1987, 1992, 2002, 2007, 2012 (частка 1 і частка 2), 2017 гадоў.

Фармат: Pdf.

Памер: 5,66 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга знаходзіцца на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці да спампоўвання/Перейти к скачиванию.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Спіс удзельнікаў канферэнцыі
Падсумаванне

Алексеев Л. Княжеское строительство полоцких князей (ХІ–ХІІ вв.)
Александрович С. Kartografia wojskowa Wielkiego księstwa Litewskigo do połowy XVII wieku
Бородкин П., Владимиров В. Internet для историка: к реализации новой парадигмы.
Баўтовіч М. Балтызмы ў беларускіх гаворках як адзнака этнічных працэсаў
Блинова Т. Первый этап деятельности иезуитов
Бунто Я. Новыя звесткі з гісторыі Глыбокага
Володихин Д. Документы по истории связей московских патриархов и Белоруссии в XVII столетии
Варонін В. Мяшчанскае землеўладанне ў Полацкім ваяводстве ў 1-й пaлoвe XVI ст.
Віцязь С. Звесткі пра камяні і могільнікі Полаччыны
Ганецкая I. Асаблівасці Полацкага дойлідства ХІ–ХІІ стст. ў рэчышчы развіцця архітэктуры цэнтральнай і заходняй Еўропы
Гардзееў М. Полацкія магістрацкія кнігі другой паловы XVII ст. як гістарычная крыніца
Глазырин Е. О развитии ремесленного производства Полоцка во второй половине XIX в.
Дзярновіч С. Аб знаходжанні нарманаў у Полацку ў IX–XII стст.
Дучыц Л. Познесярэднявечныя могільнікі Полаччыны
Емяльянчык В. Антрапалагічныя аспекты славянізацыі Беларускага Падзвіння
Ермаленок В. Шляхі Усяслава Чарадзея на Дзісеншчыне
Ершова Т. Этнокультурные контакты населения Пскова с балтами
Жлутка А. Хрысціянізацыя Лівоніі і рэлігійная сітуацыя ў Полацкіх уладаннях у канцы XII — пач. XIII ст.
Здановіч Н. Комплекс рэчаў з пабудовы XVI ст. з Полацка
Зирко О. Проблемы обучения студентов сетевым технологиям и системам массового обслуживания на историческом факультете
Карэлін У., Мельнікаў М. Статыстычна-параўнальны аналіз помнікаў старажытнага мастацтва Віцебскай вобласці
Клімаў М. Ваколіца Полацка: гісторыя ў кантэксце археалагічных крыніц
Лобач У. Некаторыя вынікі этнаграфічных дасьледванньняў Беларускага Падзьвінньня (экспедыцыі ПДУ 1995–1997 гг.)
Левко О. Археологическое изучение Дубровенского замка
Модестов Ф. Полоцко-смоленские торговые отношения в XI–XIV вв.
Марзалюк I. Да пытання аб адміністрацыйна-тэрытарыяльнай прыналежнасці і сацыяльным статусе Магілева ў ХІІ–ХІІІ стст.
Медникова Е. Состав строительных растворов древнего Полоцка
Медникова Е., Егорков А. Технологические аспекты росписи Полоцкой Софии
Носевич В. Internet как исторический источник (к постановке проблемы)
Оськин А. Полоцк в Internet
Пасадская Ж. Гістарычныя могільнікі Полацка. Да праблемы іх вывучэння і аховы
Поскряков О. Применение компьютерных технологий для классификации керамики Полоцкого региона
Паўловіч С. Агляд фондаў па гісторыі Полацкай епархіі (па архівах С.-Пецярбурга і Масквы)
Побаль Л. Славянскія рода-абшчынныя структуры Полацка і яго бліжэйшага наваколля (па археалагічных дадзеных жалезнага веку)
Пуцко В. Стилистические проблемы фресок собора Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке
Ракіцкі У. Спасаўская царква пры староньнім асьвятленні
Русаў П. Даследванне вадаадвода іезуіцкага калегіума Полацка (па матэрыялах археалагічных раскопак 1997 г.)
Сагановіч Г. Захоп Полацка Іванам IV паводле нямецкіх «лятучых лісткоў» 1563 г.
Святец Ю. Источниковедческие аспекты Internet
Семянчук А. Полацк у польскіх хроніках
Семянчук Г. Княства Усяслава Брачыславіча «Чарадзея»
Скеп’ян А. Да праблемы развіцця мецэнацтва ва Усходняй Беларусі ў XVI — першай палове ХVII ст.
Старостенко В. Понятие «Белая Русь» в источниках по конфессиональной истории конца XVI — середины XVII в.: к проблеме самоидентификации белорусов
Тарасаў С. Да пытання аб тапаграфіі Полацка ІХ–ХІ стст.
Трофимов А. О Полоцком монастыре св. Иоанна Предтечи
Трусаў А. Новая рэканструкцыя Полацкай Сафіі
Шадыра В. Беларускае Падзвінне ў сярэднявеччы
Штыхаў Г. Дзяржаўны лад у Полацкім княстве (Х–ХІІІ стст.)
Ярашэвіч А. Страчаныя помнікі архітэктуры і мастацтва эпохі барока на Полаччыне
Янушкевіч А. Размяшчэнне і шчыльнасць насельніцтва Полацкай зямлі ў другой палове XVI ст.