Гісторыя Беларусі. Курс лекцый. Частка 1

Гісторыя Беларусі. Курс лекцый. Частка 1

Кніга: Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да кан. XVІІІ ст.: Курс лекцый / І.П. Крэнь, І.І. Коўкель, С.В. Марозава [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2000. — 656 с.

Характарыстыка: першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Большая частка кнігі напісана С.В. Марозавай.

Фармат: Djvu.

Памер: 19,7 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
УСТУП
Лекцыя 1
УВОДЗІНЫ Ў ГІСТОРЫЮ БЕЛАРУСІ
Прадмет і задачы курса
Праблема перыадызацыі гісторыі Беларусі
Лекцыя 2
СТАРАЖЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЬП БЕЛАРУСІ
Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі
Балцкая каланізацыя беларускіх зямель
Генезіс усходнеславянскіх плямён і шляхі іх рассялення на тэрыторыі Беларусі. Узаемаадносіны балтаў і славян
Грамадскі лад, заняткі і рэлігія ўсходнеславянскіх плямён на беларускіх землях у VI — VIII стст. н.э.
Лекцыя 3
ВЁСКА I ЯЕ ГАСПАДАРКА ў ІХ — ХШ стст.
Сялянскі быт і сацыяльныя адносіны
Стан сельскай гаспадаркі
Лекцыя 4
УЗНІКНЕННЕ I РАЗВІЦЦЁ ГАРАДОЎ
Прычыны і шляхі ўзнікнення гарадоў у IX — XIII стст.
Знешні выгляд старажытнага беларускага горада, насельніцтва
Размяшчэнне і характарыстыка асобных гарадоў
Развіццё рамяства
Гандаль. Шляхі зносін
Лекцыя 5
ВЫТОКІ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ
Утварэнне Полацкай зямлі-княства
Палітычны трохкутнік Кіеў-Полацк-Ноўгарад у другой палове IX — першай палове Х ст.
Полацкае княства ў апошняй чвэрці X ст. Рагвалод і Рагнеда. Ізяслаў
Лекцыя 6
УЗМАЦНЕННЕ ПОЛАЦКАГА КНЯСТВА ў XI ст.
Княства пры Брачыславе
Усяслаў Полацкі. Бітва на Нямізе
Барацьба Уладзіміра Манамаха з Усяславам у 70 — 80-я гады. Значэнне дзейнасці Усяслава
Лекцыя 7
ФЕАДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕНАСЦЬ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ
Асноўныя тэндэнцыі полацкай гісторыі ў ХІІ — пачатку ХІІІ ст.
Дзейнасць Глеба Менскага. Вайна 1128 г.
Полацкая зямля ў другой палове XII ст.
Лекцыя 8
ТУРАЎСКАЕ КНЯСТВА
Утварэнне княства
Спробы атрымання самастойнасці
Лекцыя 9
ЗЕМЛІ БЕЛАРУСКАГА ПАНЯМОННЯ, ПАБУЖЖА I ПАСОЖЖА ў X — ХІІІ стст.
Княствы ў беларускім Панямонні ў X — ХІІІ стст.
Берасцейская зямля
Беларускія гарады ў складзе Смаленскага, Чарнігаўскага і Кіеўскага княстваў
Лекцыя 10
БАРАЦЬБА З ЧУЖАЗЕМНЫМІ ЗАХОПНІКАМІ ў ХІІІ — ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ XIV ст.
Войны Полацкага княства з крыжакамі
Барацьба насельніцтва Беларусі супраць мангола-тагарскіх заваёўнікаў
Лекцыя 11
РЭЛІГІЯ I КУЛЬТУРА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У IX — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІІ ст.
Увядзенне хрысціянства на Беларусі
Вусная народная творчасць. Літаратура
Асвета, мастацтва
Лекцыя 12
УТВАРЭННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА, РУСКАГА І ЖАМОЙЦКАГА
Прычыны аб'яднання славянскіх і балцкіх зямель вакол Наваградка. Міндоўг
Дзейнасць Войшалка, Трайдзена і Віценя
Лекцыя 13
РОСТ ВКЛ У ГЕАГРАФІЧНАЙ I ПАЛІТЫЧНАЙ ПРАСТОРЫ УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ
Рост уплыву ВКЛ на рускіх землях пры Гедыміне
Дзяржаўная дзейнасць Альгерда. Вільня як цэнтр аб'яднання зямель былой Кіеўскай Русі
Лекцыя 14
ШЛЯХ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ДА ПАЛІТЫЧНАГА ЛІДЭРСТВА ВА ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ
Дынастычная барацьба. Крэўская унія.
Востраўскае пагадненне
Унутраная і знешняя палітыка Вітаўта
«Вялікая вайна» супраць Ордэна. Грунвальдская бітва
Лекцыя 15
ВКЛ у 30 — 80-я гады XV ст.
Грамадзянская вайна 30-х гадоў
Праўленне Казіміра IV
Дзяржаўны лад у ВКЛ
Лекцыя 16
КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІІІ — XV стст.
Літартура. Творчасць Р. Цамблака
Архітэктура і выяўленчае мастацтва
Лекцыя 17
ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ НА БЕЛАРУСІ ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI ст.
Абвастрэнне ўнугрыпалітычнага становішча. Мяцеж князеў Глінскіх
Статуты Вялікага княства Літоўскага 1529 і 1566 гг.
Адміністрацыйна-тэрытарыяльная, ваенная і судовая рэформы
Лекцыя 18
ЗНЕШНЯЯ ПАЛГГЫКА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ў КАНЦЫ XV — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI ст.
Умацаванне сувязяў з Польшчай
Канфрантацыя з Маскоўскай дзяржавай
Адпор набегам крымскіх татар
Лекцыя 19
ЭТНАГЕНЕЗ БЕЛАРУСАЎ, ЦІ ЭТНІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У XIII — XVI стст.
Прабеларусы
Складванне этнічнай тэрыторыі
Фарміраванне этнічнай самасвядомасці
Этнічныя меншасці
Лекцыя 20
ШЛЯХ ДА ЛЮБЛІНА
Лівонская вайна
Утварэнне Рэчы Паспалітай
Лекцыя 21
ПАЛІТЫЧНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ у 70 — 80-я гады XVI ст.
Першае бескаралеўе. Стэфан Баторый
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. — выдатны помнік прававой думкі
Лекцыя 22
АФАРМЛЕННЕ ПРЫГОННАГА ПРАВА Ў БЕЛАРУСІ (XV — XVI стст.)
Формы феадальнага землеўладання і феадальных адносін у ВКЛ
Аграрная рэформа Сігізмунда-Аўгуста. «Устава на валокі» 1557 г.
Асноўныя этапы юрыдычнага афармлення прыгоннага права
Лекцыя 23
ГАРАДЫ I МЯСТЭЧКІ БЕЛАРУСІ ў XIV— ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVІІ ст.
Эканамічнае развіццё гарадоў і мястэчак
Сацыяльная структура і сістэма кіравання гарадоў
Арганізацыя абароны гарадоў Беларусі
Лекцыя 24
РЭЛІГІЯ І ЦАРКВА НА БЕЛАРУСІ ў ХІІІ — XVI стст.
Праваслаўе ў палітыцы вялікіх князёў
Распаўсюджванне і прывілеі каталіцызму ў ВКЛ
Рэфармацыя
Контррэфармацыя. Дзейнасць езуітаў на Беларусі
Лекцыя 25
БЕРАСЦЕЙСКАЯ ЦАРКОЎНАЯ УНІЯ
Уніяцкая ідэя ў ВКЛ
Падрыхтоўка і зацвярджэнне уніі, яе ўмовы
Барацьба уніяцкай царквы за існаванне і самабытнасць
Лекцыя 26
КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ў XVI — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVII ст.
Асаблівасці Адраджэння на Беларусі
Лінгвістычная сітуацыя
Лекцыя 27
ПАЧАТАК УСХОДНЕСЛАВЯНСКАГА I БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ
Францыск Скарына
Рэфармацыйнае кнігадрукаванне
Лекцыя 28
ЛІТАРАТУРА XVI — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVІІ ст.
Лацінамоўная паэзія
Сымон Будны
Царкоўна-рэлігійная публіцыстыка
Летапісы, гісторыка-мемуарная і палітычная літаратура
Лекцыя 29
МАСТАЦТВА XVI — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVІІ ст.
Жывапіс, скультура
Дойлідства
Музыка і тэатр
Лекцыя 30
ГАРАДСККІЯ ПАЎСТАННІ КАНЦА XVI — ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХVII ст.
«Каляндарны бунт» у Полацку
Выступленні супраць гарадской адміністрацыі ў Магілёве і Мазыры
Антыуніяцкія хваляванні
Лекцыя 31
ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ НА БЕЛАРУСІ ў 1648 — 1667 гг.
Сацыяльна-палітычная барацьба на Беларусі ў 1648 — 1653 гг.
Беларусь у час вайньг паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй
Лекцыя 32
БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVІІ ст.
Дэмаграфічны рэгрэс і эканамічны заняпад
Змена канфесійнай сітуацыі
Палітычны крызіс
Лекцыя 33
БЕЛАРУСЬ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII ст.
Беларусь у Паўночнай вайне
Эканамічнае становішча і сацыяльныя супярэчнасці
Паглыбленне палітычнага крызісу
Лекцыя 34
ПАДЗЕЛЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
Сацыяльна-эканамічнае становішча ў другой палове XVІІІ ст.
Першы і другі падзелы Рэчы Паспалітай
Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітай
Лекцыя 35
СТАН КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVII —ХVIII ст.
Гістарычныя ўмовы культурнага развіцця беларускага народа
Грамадска-палітычная думка. Навука
Стан асветы. Кнігадрукаванне
Лекцыя 36
ЛІТАРАТУРА I МАСТАЦТВА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХVІІ — XVIII ст.
Літаратура
Тзатр. Музыка
Архітэктура
Выяўленчае мастацтва
ЛІТАРАТУРА
КРЫНІЦЫ
ХРАНАЛОГІЯ