Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак ХХ ст.)

Гісторыя Беларусі У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі канец XVIII — пачатак ХХ ст.Кніга: Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак ХХ ст.) / М.В. Біч [і інш.]; Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Экаперспектыва, 2005. — 519 с.; іл.

Характарыстыка: найноўшае абагульняючае акадэмічнае выданне па гісторыі Беларусі.

Анатацыя: У чацвёртым томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі: з канца XVIII ст. да 1917 г. У гэты час на тэрыторыі Беларусі адбываліся падзеі агульнарасійскага, еўрапейскага і нават сусветнага маштабаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 57,2 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уступ
Гістарыяграфія
Крыніцы
Нацыятворчыя працэсы ў Беларусі
РАЗДЗЕЛ 1. БЕЛАРУСЬ НА СХІЛЕ ФЕАДАЛЬНА-ПРЫГОННІЦКАЙ ЭПОХІ (канец XVIII — 50-я гг. XIX ст.)
Глава 1. ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ Ў СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ
1. Новыя органы і рэжым улады
2. Насельніцтва
3. Канфесіянальна-нацыянальная палітыка царскага ўрада
4. Вайна 1812 г. і Беларусь
5. Палітычны рух. Паўстанне 1830 — 1831 гг.
6. Грамадскі рух у 30 — 50-я гг.
Глава 2. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ. КРЫЗІС ФЕАДАЛЬНА-ПРЫГОННІЦКАЙ СІСТЭМЫ
1. Сельская гаспадарка. Рэформа П. Кісялёва. Становішча сялян
2. Антыпрыгонніцкі рух сялян
3. Прамысловасць. Шляхі зносін. Гандаль
4. Гарады і мястэчкі
Глава 3. КУЛЬТУРА
1. Асвета. Навука. Друк. Бібліятэкі
2. Фальклор. Літаратура. Мастацтва
РАЗДЗЕЛ 2 СТАНАЎЛЕННЕ БУРЖУАЗНАГА ГРАМАДСТВА (60 — 90-я гг. XIX ст.)
Глава 1. БУРЖУАЗНЫЯ РЭФОРМЫ I КОНТРРЭФОРМЫ. АСАБЛІВАСЦІ ПАЛІТЫКІ ЦАРЫЗМУ Ў БЕЛАРУСІ
1. Аграрныя рэформы другой паловы XIX ст.
2. Рэформы дзяржаўных інстытутаў і мясцовага кіравання. Контррэформы
3. Канфесіянальная палітыка ўлад
Глава 2. ПЕРАХОД ДА КАПІТАЛІСТЫЧНАЙ РЫНАЧНАЙ ГАСПАДАРКІ
1. Развіццё капіталістычных адносін у вёсцы. Феадальна-прыгонніцкія перажыткі
2. Прамысловасць. Транспарт. Гандаль. Крэдыт
3. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства пад уплывам развіцця прамысловасці, транспарту, гандлю
4. Эвалюцыя сацыяльнай структуры сельскага насельніцтва
5. Этнадэмаграфічныя характарыстыкі
Глава 3. ГРАМАДСКІ РУХ
1. Паўстанне 1863 — 1864 гг. у Беларусі
2. Сялянскія хваляванні
3. Рабочы рух
4. Развіццё грамадскага руху ў 70 — 90-х гг.
5. Зараджэнне беларускага нацыянальна-палітычнага руху
Глава 4. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ
1. Асвета. Навука. Друк
2 Літаратура і мастацтва
3. Побыт. Ахова здароўя
РАЗДЗЕЛ 3. БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX ст.
Глава 1. РЭВАЛЮЦЫЯ 1905 — 1907 гг. У БЕЛАРУСІ
1. Наспяванне рэвалюцыйнай сітуацыі. Партыйна-палітычныя плыні і арганізацыі
2. Наступленне рэвалюцыі. Палітычныя ўступкі царызму
3. Грамадска-палітычная барацьба ў час адступлення рэвалюцыі
4. Беларускі нацыянальны рух у перыяд рэвалюцыі
Глава 2. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ
1. Сельская гаспадарка і аграрная рэформа П. Сталыпіна
2. Пачатак індустрыялізацыі. Урбанізацыйныя працэсы
3. Дэмаграфічныя працэсы. Ахова здароўя
4. Масавая эміграцыя з Беларусі. Пачатак фарміравання беларускай дыяспары
Глава 3. ТРЭЦЯЧЭРВЕНЬСКІ РЭЖЫМ У БЕЛАРУСІ. ГРАМАДСКІ РУХ
1. Усталяванне палітычнай рэакцыі. Барацьба «заходнерускіх» і польскіх нацыяналістычных груповак з беларускім надыянальным рухам. Увядзенне земстваў
2. Становішча ў рэвалюцыйным лагеры. Змены ў рабочым і сялянскім руху
3. Беларускі нацыянальны рух у час трэцячэрвеньскага рэжыму. Газета «Наша ніва»
Глава 4. КУЛЬТУРА
1. Навучальныя ўстановы. Фарміраванне інтэлігенцыі. Навука
2. Літаратура. Друк. Мастацтва
Глава 5. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ
1. Становішча Беларусі ў пачатковы перыяд вайны
2. Заходняя Беларусь пад нямецкай акупацыяй
3. Становішча ва Усходняй Беларусі
4. Перамога Лютаўскай рэвалюцыі. Грамадскі рух (люты — чэрвень 1917 г.)
5. Нарастанне сацыяльна-надітычнай нестабільнасці ў ліпені — кастрычніку 1917 г.
Заключэнне
Бібліяграфія
Храналогія гісторыі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі
Паказальнік імёнаў
Геаграфічны паказальнік