Гісторыя Беларусі ў 6 т. Том 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага

Гісторыя Беларусі ў 6 т. Том 2

Кніга: Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2008. — 688 с.; іл.

Характарыстыка: найноўшае абагульняючае акадэмічнае выданне па гісторыі Беларусі. Самая цікавая эпоха, самы цікавы і самы чаканы том. Том ахоплівае перыяд з сярэдзіны XIII ст. да Люблінскай уніі 1569 г. — эпоху ўтварэння, развіцця і самастойнага існавання Вялікага княства Літоўскага. Разглядаюцца эканамічныя, палітычныя, сацыяльныя пытанні. Вялікая ўвага надаецца міжнародным адносінам, рэлігійным працэсам, культурнаму развіццю.

Фармат: Djvu.

Памер: 12,97 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уводзіны (Г. Галенчанка, М. Касцюк).
Гістарыяграфія (Г. Галенчанка).
Крыніцы (Г. Галенчанка).
РАЗДЗЕЛ 1. БЕЛАРУСЬ I ЛІТВА Ў ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНЫХ, САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫХ I КАНФЕСІЙНЫХ ПРАЦЭСАХ XIII — СЯРЭДЗІНЫ XV ст.
Глава 1. ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА (СЯРЭДЗІНА XIII — 70-я гг. XIV ст.).
1. Міждзяржаўныя адносіны (Г. Галенчанка).
2. Непасрэдныя перадумовы фарміравання Вялікага Княства Літоўскага (В. Насевіч).
3. Дзейнасць першых вялікіх князёў літоўскіх і рускіх (В. Насевіч).
4. Роля беларускіх зямель ва ўтварэнні і ўмацаванні ВКЛ (В. Насевіч).
Глава 2. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА (КАНЕЦ XIV — ПЕРШАЯ ПАЛОВА XV ст.).
1. Супрацьстаянне тэўтонскай агрэсіі (Г. Сагановіч).
2. Крэўская унія і змена знешнепалітычнага статусу ВКЛ (Г. Сагановіч).
3. «Вялікая вайна» і Грунвальдская бітва (Г. Сагановіч).
4. ВКЛ на вяршыні магутнасці (Ю. Бохан).
5. Грамадзянская вайна 1430-х гг. і аднаўленне дынастычнай уніі з Каронай Польскай (Г. Сагановіч).
Глава 3. УМАЦАВАННЕ ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНАГА ЛАДУ, УНУТРЫПАЛІТЫЧНАЕ I ГАСПАДАРЧАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ (XIV — СЯРЭДЗІНА XV ст.).
1. Улада і кіраванне ў ВКЛ. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі (П. Лойка).
2. Унутраная палітыка (П. Лойка).
3. Гаспадарчае развіццё Беларусі (XIII — першая палова XV ст.) (В. Голубеў).
Глава 4. ЦАРКВА I КАНФЕСІІ (Г. Галенчанка).
1. Еўрапейскі феномен царкоўна канфесійнай супольнасці.
2. Мітраполія Кіеўская і ўсяе Русі ў палітыцы вярхоўнай улады ВКЛ.
3. Хрышчэнне Літвы і арганізацыя каталіцкай царквы ў ВКЛ (канец ХІV — пачатак XV ст.).
4. Пошукі кампрамісаў. Спробы рэалізацыі царкоўнай уніі.
РАЗДЗЕЛ 2. СТАНАЎЛЕННЕ I РАЗВІЦЦЁ САСЛОЎНА-ПРАДСТАЎНІЧАЙ МАНАРХІІ.
Глава 1. УСТАЛЯВАННЕ ФАЛЬВАРАЧНА-ПАНШЧЫННАЙ СІСТЭМЫ Ў БЕЛАРУСІ (М. Спірыдонаў).
1. Умацаванне зямельнай уласнасці феадалаў.
2. Панская і сялянская гаспадарка.
3. Аграрная рэформа.
4. Запрыгоньванне сялянства.
5. Сацыяльна-класавыя супярэчнасці і канфлікты.
Глава 2. ГАРАДЫ I МЯСТЭЧКІ БЕЛАРУСІ.
1. Урбанізацыйныя працэсы (Ю. Бохан).
2. Рамяство і гандаль у Беларусі ХV — ХVІ ст. (А. Доўнар).
3. Сацыяльнае развіццё (Ю. Бохан).
Глава 3. СТАНАЎЛЕННЕ САСЛОЎНА-ПРАДСТАЎНІЧАЙ МАНАРХІІ. РОЛЯ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ.
1. Эвалюцыя саслоўнай структуры грамадства (В. Голубеў).
2. Органы саслоўнага прадстаўніцтва і ўлады (П. Лойка).
Глава 4. ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА.
1. Пераход да Масквы ініцыятывы ў «збіранні» ўсходне-славянскіх зямель (Г. Сагановіч).
2. Вялікае Княства Літоўскае перад пагрозай антыягелонскіх кааліцый канца XV — пачатку XVI ст. (А. Дзярновіч).
3. Войны ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай у канцы XV — першай трэці XVI ст. (А. Доўнар).
4. Барацьба супраць татарскіх набегаў (А. Доўнар).
Глава 5. ІНФЛЯНЦКАЯ ВАЙНА I ЎТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ.
1. Пачатак Інфлянцкай вайны. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі (А. Янушкевіч).
2. Люблінская унія 1569 г. (У. Падалінскі, Л. Собалева).
3. Працяг і завяршэнне Інфлянцкай вайны (Г. Сагановіч).
Глава 6. ЦАРКВА I КАНФЕСІІ Ў КАНЦЫ XV — ПАЧАТКУ XVI ст.
1. Развіццё царкоўна-рэлігійных адносін. Хрысціянскія цэрквы (Г. Галенчанка).
2. Царква і канфесіі этнічных меншасцяў (Г. Галенчанка).
3. Рэфармацыя (Л. Іванова).
4. Пачатак контррэфармацыі (Л. Іванова).
5. Берасцейская унія (Л. Іванова).
РАЗДЗЕЛ 3. ЭТНАКУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ.
Глава 1. ЭТНІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ I ТРАДЫЦЫЙНАЯ БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА (А. Самусік).
1. Станаўленне беларускага этнасу.
2. Культура Беларусі ХІV — ХV ст.
Глава 2. У РЭЧЫШЧЫ РЭНЕСАНСА I АГУЛЬНАЕЎРАПЕЙСКІХ ПАВЕВАЎ (А. Самусік).
1. Традыцыі і навацыі ў духоўнай культуры Беларусі.
2. Уплыў эпохі Адраджэння на матэрыяльную культуру Беларусі.
Заключэнне (Ю.Бохан).
Бібліяграфія (А.Доўнар).
Храналогія гісторыі Беларусі ў перыяд Вялікага Княства Літоўскага (А. Доўнар).
Паказальнік імёнаў (А. Доўнар).
Геаграфічны паказальнік (А. Доўнар).