Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі т. 2 Протарэнесанс і АдраджэннеКніга: Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне / С.І. Санько [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 840 с.

Анатацыя: У томе разглядаюцца перадумовы і станаўленне філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў канцы XV — сярэдзіне XVI ст. Аналізуецца сацыякультурная сітуацыя і ідэалагічны кантэкст засваення і развіцця ідэй еўрапейскага Рэнесансу з пункту погляду міжкультурнага і міжцывілізацыйнага дыялога. Асаблівая ўвага надаецца творчасці Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Льва Сапегі, Мацея Стрыйкоўскага і інш., узнаўленню базавых элементаў познесярэднявечнай штодзённасці, аналізу рэнесансных міфа-гістарычных наратываў, датычных ранняй этнічнай гісторыі рэгіёна ВКЛ.

Фармат: Pdf.

Памер: 5,4 MB.

Крыніца: сайт pawet.net.

Заўвага: Кніга размешчана іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці/Перейти.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уводзіны
Глава 1. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: водбліскі метадалагічнай парадыгмы
1.1. Філасофская думка Беларусі ў кантэксце еўрапейскай філасофіі
1.2. З гісторыі вывучэння беларускай думкі эпохі Адраджэння
1.3. У люстэрку Мацея Любаўскага
1.4. Інтэлектуальнае поле гісторыка-філасофскай працы
Глава 2. Познесярэднявечная штодзённасць беларускага Рэнесансу
2.1. Станаўленне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў (XV — ХVI стст.)
2.1.1. Нацыянальная самасвядомасць у беларускай думцы ранняга Адраджэння
2.1.2. Развіццё нацыянальнай самасвядомасці ў беларускай думцы другой паловы ХVI ст.
2.1.3. Самаідэнтыфікацыя беларусаў у этнапалітаніміі эпохі Адраджэння: «Русь» і «Літва»
2.1.4. Дынаміка паняццяў «Белая Русь» — «беларусцы»
2.2. Звычаёвая сістэма беларускага грамадства
2.2.1. Этнасацыяльныя пачаткі традыцыйнага права
2.2.2. Дынаміка статусаў вольнай асобы
2.2.3. Дом як пачатак свету
2.2.4. Воля і няволя
2.2.5. Вялікая сям’я
2.2.6. Блізкі свет
2.2.7. Галоўны сваяк і самы блізкі сусед: праблема вярхоўнай улады ў традыцыйным грамадстве
Глава 3. Протарэнесанс ў развіцці філасофскай культуры Беларусі
3.1. Шляхі рэканфігурацый культурных і інтэлектуальных плыняў
3.2. «Палітыка» Арыстоцеля як падмурак для пабудовы грамадска-палітычных канцэпцый Беларусі ў эпоху Адраджэння
3.3. Другі паўднёваславянскі ўплыў і ўзнікненне перададраджэнскіх тэндэнцый у беларускай культуры позняга Сярэднявечча
3.4. Ідэя царкоўнай уніі ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі XV — пачатку XVI ст.
Глава 4. Адраджэнне ў Беларусі: кагнітыўная матрыца і прасторавачасавы кантэкст
4.1. Адраджэнне-Рэнесанс-Rinascimento
4.2. Культура Адраджэння ў Заходняй Еўропе i Беларусі
4.3. «Паўночны Рэнесанс»: яго спецыфіка ў рэгіёне ВКЛ
4.4. Гістарычны і духоўны партрэт эпохі
4.5. Спецыфіка айчыннага Адраджэння і гуманізму
4.5.1. Духоўныя перадумовы беларускага Адраджэння
Глава 5. Тытанізм ранняга Адраджэння: Францыск Скарына
5.1. Творчы шлях і спадчына
5.2. Ад сярэднявечнага спірытуалізму да рэнесанснага гуманізму
5.3. Гуманістычная парадыгма творчасці Францыска Скарыны
5.4. Праблема «чалавек — грамадства»
Глава 6. Сталы Рэнесанс
6.1. Станаўленне ідэалагічнай парадыгмы
6.1.1. «Старына»: публічны вобраз і сацыяльны канцэпт
6.1.2. Сацыяльныя і палітычныя стратэгіі
6.1.3. «Вайна» міфа-гістарычных наратываў
6.1.4. Ідэі вальнадумства і свабоды рэлігіі ў айчыннай рэнесансна-гуманістычнай думцы XVI ст.
6.1.5. Статуты Вялікага Княства Літоўскага
6.1.6. Рэцэпцыя імперскай ідэі ў ВКЛ
6.2. Філасофская глеба і ідэйныя комплексы
6.2.1. Рэнесансна-гуманістычная філасофія: узаемасувязь нацыянальнага, рэгіянальнага і ўніверсальнага
6.2.2. Інтэрпрэтацыя быцця і пазнання
6.2.3. Фарміраванне нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі ў ВКЛ: спроба рэканструкцыі
6.2.4. Гуманістычны змест этыкі
6.2.5. Адзінства дабра, хараства і праўды
6.2.6. Ідэйна-эстэтычныя дамінанты філасофскай публіцыстыкі і кніжнай культуры Беларусі XVI ст.
Глава 7. Постаці Высокага Адраджэння
7.1. «Размова Паляка з Літвінам»
7.1.1. Мадэль дзяржаўна-палітычнага ўладкавання
7.1.2. Праблема рэалізацыі ўніі паміж ВКЛ і Польскім Каралеўствам
7.1.3. Праблема талерантнасці і ўзаемаадносіны дзяржавы і рэлігійных інстытутаў у грамадстве
7.2. Мадэль дасканалага грамадства і дзяржава Сымона Буднага
7.3. Мікалай Радзівіл Чорны (1515 — 1565)
7.3.1. Роль рэлігіі ў дзяржаве
7.3.2. Вальнадумства і тэалагічная дактрына
7.4. Гістарыясофія Мацея Стрыйкоўскага (1547 — 1593)
7.5. Леў Сапега (1557 — 1633)
7.6. Ідэя «саюзнай дзяржавы» ў XVI — пачатку XVII ст.: геапалітычны праект Льва Сапегі
Заключэнне
Літаратура